Форма летописа и уређивачка политика

Форма летописа

Наша замисао како Летопис у једној савременој школи може да изгледа, подразумева “визију” Летописа вођеног у виду блога, коме се може приступити преко сајта школе. Реч је, дакле, о електронском и онлајн Летопису, с тим што се на крају године, селекцијом садражаја, може припремити и штампано издање.
Критеријум за одређивање структуре и одабир рубрика Летописа су кључне активности школе, оне које најбоље представљају начин рада школе и разноврсност и квалитет понуде школских активности, бригу о ученицима, достигнућа и резултате. Критеријум за одабир вести које су за Летопис-блог, за разлику од оних које треба поставити само на сајт школе, јесте да у Летопис треба сврстати истакнуте вести, оне којима се школа посебно поноси, вести које заслужују да се посебно памте и да буду сврстане у школске анале.

 Делови летописа: 

  • Странице и 
  • Рубрике/ознаке у летопису и њихов садржај

1) Уводни садржаји  налазе се на посебним страницама блога, под називом Странице (Лева вертикална навигација), као и у уводном делу штампаног издања:

  • Форма летописа и уређивачка политика 
  • Лична карта школе 
  • Програм и организација рада школе 
  • Правила понашања и кућни ред школе 
  • Права и дужности ученика

2) Рубрике летописа (ознаке на блогу) налазе се у десној вертикалној навигацији: 

Активности стручних органа школе (наставничко веће, одељењско веће, стр. веће за разр. наставу, стручна већа за области премета, стручни актив за развојно планирање и развој школског програма, тимови. Активности које се односе на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада - састанци, теме дневни ред и др)
Активности стручних сарадника (опис активности и послова на унапређивању овразовно-васпитног рада - састанци, истраживања, развој инклузивности сарадња са другим школама и институцијама као што су Дом здравља и центар за социјални рад)
Активности Школског одбора и Савета родитеља (опис активности за унапређивање рада школе, састанци, дневни ред)
Друга дешавања у школи (све оно што не може да се смести ни у једној ознаци, нпр. Изабран нови директор или реизбор досадашњег, одлазак радника у пензију, пријем нових радника и друго)
Екскурзије и излети (екскурзије, излети, настава у природи, локација, остварени циљеви, број ученика, реализатори)
Завршни испит (пробни испит, резултати завршног испита, анализа и поређење резултата са школама у окружењу, листе жеља и упис у средње школе)
Културно-уметничке активности (приредбе, представе, изложбе, концерти, свечане академије)
Међународна сарадња (све врсте сарадње на међународном нивоу, посете, путовања)
Наставници (     )
Превенција (предавања, трибине, разговори и радионице за ученике, запослене и родитеље; све врсте превентивних активности у циљу смањења насиља у школи; здравствена превенција)
Предавања или презентације и семинари у школи (информације којима се активност детаљније описује, као што су прецизрње теме, дневни ред састанка, циљна група учесника, опис тока активности, запажања и др.
Пријатељи школе (акције донатора за побољшање услова за рад у школи)
Пројекти (заштита животне средине, амбијентална настава, сарадња са локалном заједницом, сарадња са другим школама и културним институцијама)
Професионална оријентација (предавања и трибине за осмаке у сарадњи са средњим школама, Канцеларијом за младе и стручним сарадницима школе)
Развојни план школе (активности за развојно планирање; реалзација развојних циљева; састанци и дневни ред; вредновање и др.
Стручно усавршавање (обуке, семинари, трибине, студијска путовања)
Такмичења (сва такмичења на којима учествују ученици у организацији Министарства просвете науке и технолошког развоја, као и оних која организују стручна друштва)
Успеси ученика и наставника (такмичења, смотре, конкурси, квизови; све врсте и рангови такмичења у знању, вештинама, уметности; изузетна постигнућа ученика; ђак генерације, носиоци диплома)
Ученичке организације (активности Ђачког парламента, Вршњачког тима, Подмлатка Црвеног крста)
Хуманитарне акције (све акције које школа организује током године, као и резултати) 
Школска библиотека (организовање различитих активности у циљу популаризације књиге и читања, сарадња са матичном службом Градске библиотеке)
Школске секције (истакнута достигнућа, резултати у раду свих школских секција)

 
 Врсте прилога у летопису и медијски додаци

- форма вести или новинског чланка
- медијски додаци у виду фотографија, презентација, аудио и видео-записа, вести и чланака из штампаних медија. Задужења чланова тима


Данијела Димитријевић: администратор блога, уредник летописа, аутор прилога за рубрике
Слађана Додић: уредник летописа, осмишљавање структуре и писање прилога за одређене рубрике

 Предвиђени начини вредновања

Вредновање остваривања циља вођења Летописа на блогу, у оквиру школског сајта, биће реализовано:
  • анализом коментара посетилаца блога,
  • онлајн упитником за посетиоце блога,
  • упоредном анализом садржаја летописа и активности предвиђених Годишњим планом рада школе.
Такође, у оквиру самовредновања рада школе биће испитано колико су ученици, наставници и родитељи задовољни садржајем Летописа.

Аутор блога:
Слободан Ранђеловић, покретање и дизајнирање блога, осмишљавање рубрика, структуре летописа и начина вредновања. - Примена наученог на е-семинару ''Комуникација и интеракција у савременој школи'' 01.3-26.4.2014.