Програм и организација рада школе

  План рада школе у новој 2019/2020. години  остварује 80 радника од којих је 53 у настави. Разредну наставу реализује 19 учитеља, а предметну 34 наставника. Школа у овој школској години има 587 ученика. Настава се реализује и у истуреним одељењима у Прекодолцу, Житорађу, Полому и Кржинцу.

                          СПИСАК РАДНИКА ШКОЛЕ 


Презиме и име
Степен стручне спреме
Звање / Радно место
1.             
Анђелковић Љиљана
I
Помоћни радник
2.             
Богдановић Милица
I
Помоћни радник
3.             
Величковић Борка
VI
Наставник разредне наставе
4.             
Димитријевић Винка
VII
Професор разредне наставе
5.             
Димитријевић Данијела
VII
Проф. разредне наставе;Библиотекар
6.             
мр Димитријевић Драган
VII-1
Проф.раз.наставе; Директор
7.             
Додић Ђорђевић Маја
VII
Професор разредне наставе
8.             
Додић Слађана
VII
Професор разредне наставе
9.             
Ђокић Данијела
I
Помоћнирадник + ложач
10.           
Ђорђевић Биљана
VII
Професор историје
11.           
Ђорђевић Даниела
VII
Професор разредне наставе
12.           
Ђорђевић Добрица
VII
Професор математике
13.           
Ђорђевић Милена
VII
Професор енглеског језика
14.           
Ђорђевић Небојша
IV
Домар
15.           
Ђорђевић Станче
VI
Наставник руског језика
16.           
Здравковић Вера
I
Помоћни радник
17.           
Ивановић Драган
I
Помоћни радник
18.           
Илић Горан
VII
Професор техничког образовања
19.           
Јањић Јадранка
VIIПрофесор разредне наставе
20.           
Јовановић Оливера
VIIПрофесор француског језика
21.           
Јовић Весна
VIIСекретар школе
22.           
Ковачевић Горица
VIIПедагог
23.           
Костић Марина
VII
Професор енглеског језика
24.           
Костић Оливера
VII
Професор српског језика
25.           
Крстић Радмила
VI
Наставник биологије
26.           
Миленковић Ивана
VII
Професор енглеског језика/ једн. рад
27.           
Маринковић Бранкица
VII
Професор разредне наставе
28.           
Марковић Милан
VII
Професор физичко гваспитања
29.           
Марковић Светлана
IV
Финансијско-књиговодствени радник
30.           
Милановић Иванка
VII
Професор разредне наставе
31.           
Миленковић Душица
VII
Професор разредне наставе
32.           
Милосављевић Влада
VII
Професор физичког васпитања
33.           
Митић Анкица
II
Сервирка
34.           
Михајловић Гордана
VII
Професор енглеског језика
35.           
Михајловић Јелена
VII
Професор биологије
36.           
Момчиловић Славица
VII
Професор разредне наставе
37.           
мр Стојановић Филиповић Биљана
VII-1
Професор ликовне културе
38.           
Најдановић Бобан
VII
Професор хемије; Помоћник директ.
39.           
Николић Андријана
VII
Професор српског језика
40.           
Николић Драган
III
Ложач
41.           
Николић Сашко
VII
Професор математике;пом.дир.
42.           
Николић Слободанка
VI
Наставник разредне наставе
43.           
Новковић Микић Невена
VII
Професор разредне наставе
44.           
Павловић Борка
I
Помоћни радник
45.           
Павловић Данијела
I
Помоћни радник + ложач
46.           
Петковић Мариjола
I
Помоћни радник
47.           
Петровић Весна
I
Помоћнирадник
48.           
Петровић Небојша
VII
Професор ликовне културе
49.           
Поповић Љиљана
VII
Професор разредне наставе
50.           
Прокоповић Миљана
VII
Психолог
51.           
Радисављевић Горан
VII
Професор разредне наставе
52.           
Радусиновић Миодраг
VII
Професор географије
53.           
Ристић Биљана
VII
Наставник разредне наставе
54.           
Ристић Биљана
I
Помоћни радник
55.           
Ристић Зоран
VII
Професор техничког образовања
56.           
Савић Јовица
VII
Професор физичког васпитања
57.           
Спасић Лела
VII
Шеф рачуноводства
58.           
Спасић Светлана
VII
Професор разредне наставе
59.           
Спасић Славица
VII
Професор разредне наставе
60.           
Петковић Славица
VII
Професор српског језика
61.           
Стајковић Драган
VII
Наставник физике
62.           
Станковић Велибор
VII
Вероучитељ
63.           
Станковић Даница
VII
Професор разредне наставе
64.           
Станковић Драгица
I
Помоћни радник
65.           
Станковић Ивановић Весна
VII
Професор музичке културе
66.           
Станковић Миодраг
VII
Професор разредне наставе
67.           
Станковић Ненад
III/IV
Ложач+домар
68.           
Србинац Ана
VII
Професор раредне наставе/ једносменски рад
69.           
Стевановић Ана
I
Помоћни радник
70.           
Стевановић Верица
VII
Професор разредне наставе
71.           
Стефановић Драгана
VII
Професор енглеског језика
72.           
Стојановић Бора
VII
Професор географије
73.           
Стојковић Биљана
I
Помоћни радник + ложач
74.           
Стојковић Светлана
VII
Професор енглеског језика
75.           
Стојковић Славиша
VI
Наставни кмузичке културе
76.           
Стошић Игор
III
Помоћни радник + ложач
77.           
Стошић Петар
VII
Професор историје
78.           
Ташић Лидија
VII
Професор биологије
79.           
Тошић Александра
VII
Професор математике
80.           
Трајковић Миљан
VII
Професор информатике

                             ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ

Предметна настава
Презиме и име наставника
Одељење
Презиме и име наставника
Одељење
Марковић Милан
V1
Костић Оливера
ViII1
Костић Марина
V2
Михајловић Гордана
VII2
Ђорђевић Добрица
V3
Ташић Лидија
VII3
Николић Сашко
VI1
РистићЗоран
VIII1
Николић Андријана
VI2
Стошић Петар
VIII2
Ташић Лидија
VI3
Јовановић Оливера/ Алексић Татјана
VIII3


Радусиновић Миодраг/ Петковић Славица
VIII4
          
Разредна настава
Презиме и име наставника
Разред
Место
Презиме и име наставника
Разред
Место
I1
Влад. Хан
Величковић Борка
III
Прекодолце
Спасић Славица
I2
Влад. Хан
Стевановић Верица
IV
Прекодолце
Димитријевић ВинкаСтанковић Даница
II1
Влад. Хан
Милановић Иванка
I
Житорађе
Додић Слађана
II2
Влад. Хан
Миленковић Душица
II
Житорађе
Станковић Миодраг
III1
Влад. Хан
Ристић   Биљана
III
Житорађе
Поповић Љиљана
III2
Влад. Хан
Маринковић Бранкица
IV
Житорађе
Микић Новковић Невена
IV1
Влад. Хан
Ђорђевић Даниела
I, IV
Полом
Николић Слободанка
IV2
Влад. Хан
Спасић Светлана
II, III
Полом
 Момчиловић Славица
I
Прекодолце
Јањић Јадранка
I, II,III,опп
Кржинце
 Радисављевић Горан
II
Прекодолце                 РУКОВОДИОЦИ ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА

Одељењско веће првoг разреда
Станковић Даница
Одељењско о веће другог разреда
Димитријевић Винка
Одељењско веће трећег разреда
Станковић Миодраг
Одељењско веће четвртог разреда
Микић Новковић Невена
Одељењско веће петог разреда
Николић Сашко
Одељењско веће шестог разреда
Костић Оливера
Одељењско веће седмог разреда
Ристић Зоран
Одељењско веће осмог разреда
Марковић Милан

                       РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА

Стручно веће учитеља
Даниела Ђорђевић
Стручно веће наставника српског и страних језика
Гордана Трајковић
Стручно веће наставника математике, физике и ТИО
Драган Стајковић
Стручно веће наставника физичког вас. ликовне и музичке културе
Милан Марковић
Стручно веће наставника биологије и хемије
Најдановић Бобан
Стручно веће наставника историје и географије
Петар Стошић