Права и дужности ученика

https://mujmuq.dm2301.livefilestore.com/y2mkODpVCY0AsxT8KWgVVEpy5fW5fE3ODm9zf1OtFQ3nUL9HP53vuJssp8wGnMCpAJip8-vmAO17XFmVf0D8sEI-tbozYemQae-nRdLNwM-X4g/PRAVA_I_DU%c5%bdNOSTI%5b4%5d.jpg?rdrts=79875813
У области Права детета и ученика, обавеза и одговорности ученика, школа се доследно придржава одредби прописаних Законом о основама система образовања и васпитања.

Права детета и ученика
Права детета и ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, Законом о соновама система образовања и васпитањ и посебним законима, а установа, односно сви запослени дужни су да обезбеде њихово остваривање, а нарочито право на:
1) квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева из чл. 7. и 8. овог закона;
2) уважавање личности;
3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;
4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за образовање и васпитање;
6) информације правима и обавезама;
7) учествовање у раду органа школе, у складу са законом;
8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;
9) јавност и образложење оцене подношење приговора на оцену и испит;
10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико права из става 2. тачке 1) до 9) овог члана нису остварена;
11) заштиту и на правично поступање школе према ученику;
12) стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у складу са посебним законом.

13) друга права у области образовања и васпитања, у складу са законом.
 
Ученик, родитељ, односно други законски заступник детета и ученика може да поднесе пријаву директору установе у случају повреде права из става 2. овог члана или непримереног понашања запослених према детету и ученику, у складу са општим актом установе, у рокуод 8 данаод дана сазнања и поведи права.

Запослени у установи дужан је да одмах по сазнању, а најкасније наредног дана поднесе писмену пријави директору да је учињена повреда права детета и ученика. Директор је дужан да пријаву из става 3 и 4 овог члана размотри и да, уз консултацију са учеником, родитељем, односно другим законским заступником детета и ученика као и запосленим одлучи и предузме одговарајуће мере, у року од 8 дана од дана пријема пријаве.

Обавезе ученика
У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права.
Ученик има обавезу да:
1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
2) поштује правила понашања у школи, одлуке директора и органа школе;
3) ради на усвајању знања, вештина и ставова утврђених школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно друге законске заступнике;
4) 
не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
5) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи; 
6) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;
7) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.

Одговорност ученика
Према ученику који врши повреду правила понашања или не поштује одлуке директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа ће уз учешће родитеља, односно другог законског заступникаа, појачати васпитни рад активностима: у оквиру одељењске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите са циљем дефинисања и пружања подршке ученику у вези са променом његовог понашања.
Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену општим актом школе, за тежу повреду обавезе која је у време извршења била прописана овим или посебним законом и за повреду забране из чл. 110-112 закона.


 Теже повреде обавеза ученика јесу:

Image result for sudstvo - slike1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган;
2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;
3) уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;
4) поседовање, подстрекавање, помагање, давање другом ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце;
5) уношење у школу или другу организацију оружја или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;
6) понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика, наставника и запослених у школи у школским и другим активностима које се остварују ван школе, а које школа организује и које доводи до њиховог физичког и психичког повређивања;
7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;
8) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно другог законског заступника од стране школе;
9) учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом да су предузете неопходне мере из става 1. овог члана ради корекције понашања ученика.
За повреде из става 3. тач. 8) и 9) овог члана обавезна је поступност у изрицању мера.
Ученик, родитељ односно законски заступник одговара за материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.


Користите своја права!

1. Свако има право да буде упознат са својим правима

2. Право на здраве и хумане услове рада у школи подразумева и право на подстицајну и здраву комуникацију међу свим актерима.
3. Право на објективно и благовремено информисање обезбеђује укључивање свих у процес доношења одлука које су важне за живот школе.
4. Свака особа има право да буде срећна и задовољна.
5. Право на различитост обезбеђује тражење и налажење посебних решења за сваку ситуацију.
6. Право на лични циљ не искључује право на остварење општих и унапред дефинисаних циљева.
7. Право на безбедност и заштиту обухвата оне мере којима се штити здравље и достојанство сваке особе и интегритет места и простора.
8. Право на слободан избор подразумева личну одговорност.
9. Право на сарадњу и консултовање при доношењу одлука заснива се на договорима и подели одговорности.
10. Право на похвале и награде остварује се по унапред дефинисаним критеријумима и објективно се примењује.

(Из брошуре намењене ученицима школе)

Погледајте ОВДЕ  презентацију преузету са  Power point-а па се мало забавите. Када покренеш презентацију кликни на START SLIDE SHOW!