Правила понашања и кућни ред

     На својој седници Школски одбор је донео Кућни ред школе у коме су прописана правила понашања ученика, родитеља, наставника и осталих запослених у школи.
     Поштовањем и применом одређених правила и одговарајућом организацијом рада школе обезбеђују се: несметан рад, заштита школске имовине, општа и радна дисциплина и доприноси се бољем успеху ученика и угледу школе.
    У школи су забрањене активности којима се угрожавају или омаловажавају групе и појединци по основу расне, националне и верске припадности, односно политичког опредељења, као и подстицање таквих активности. У школи није дозвољено деловање секти, нити политичко организовање и деловање.
  
   Документ се састоји из следећих целина:

     I. Правила понашања ученика. У овом делу наведене су дужности ученика и обавезе у процесу образовно-васпитног рада; дужности ученика као редара; дужности дежурног ученика редовно похађа наставу, стиче знања и овладава вештинама и уредно извршава друге у складу са Статутом школе и другим општим актима. 
    За непридржавање прописаног, односно за повреду својих радних обавеза ученик може да одговара дисциплински. Повреде обавеза ученика школе могу бити лакше и теже. 
Статутом школе и Правилником о дисциплинској и матерјалној одговорности ученика регулисане су васпитно-дисциплинске мере и начин њиховог изрицања. 
   Осим навођења васпитно-дисциплинских мера прописано је да Школа похваљује ученике за њихов допринос у остваривању боље дисциплине на часу, за развијање мођусобних односа ученика заснованим на разумевању и сарадњи у одељењу или ван одељења као и за развијање бољих међуљудских односа са другим ученицима. Ученике који постижу изузетне резултате у образовно-васпитном процесу школа награђује на крају школске године сходно финансијским могућностима у складу са законом и општим актима. Затим је подробно образложено какви треба да буду односи међу ученицима (засновани на међусобној сарадњи и помоћи, уважавању и поштовању личности, пристојном опхођењу...), решавање међусобних неспоразума и сукоба (начин њиховог решавања).
   У документу су дефинисане забране за ученике, као и права ученика која се остварују у складу са позитивним међународним уговорима и конвенцијама, законом, а школа је дужна да омогући услове за остваривање тих права. 
      II. Даље су дефинисана Правила понашања наставника, које су њихове дужности у настави и као дежурног наставника, обавезе Одељењског старешине, као и шта их чека, ако се не придржавају прописаног.       
     III. Један део документа садржи Правила понашања осталих запослених у школи (помоћно-техничко особље и радници у администрацији) и одговорности.     
     IV. Доста пажње у овом документу посвећено је Правилима понашања родитеља /старатеља, односно која су њихова права и обавезе у складу са законом. Сваки део подробно је описан и таксативно су набројана и права и обавезе свих субјеката у раду школе.